Slide1 background sl1

Zajęcia terapeutyczne

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym i wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka będące podopiecznymi naszej placówki. Zajęcia są BEZPŁATNE 

Zajęcia organizowane na terenie placówki dla wychowanków

Przy Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.
W skład zespołu wchodzą:

  • logopeda,
  • psycholog,
  • oligofrenopedagog,
  • rehabilitant prowadzący zajęcia z Integracji Sensorycznej (SI),
  • fizjoterapeuta
  • terapeuta EEG Biofeedback
  • terapeuta Tomatis

Wszyscy specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się w oparciu o indywidualny program terapeutyczny.

Przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywa się w oparciu o:

  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • wniosek Rodziców/Opiekunów Prawnych

Zajęcia realizowane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz możliwościami placówki.