Oferta

Własna kuchnia

Złe nawyki żywieniowa niestety procentują w przyszłości. Dlatego też, nasza firma już od najmłodszych lat chce przekonać dzieci jak ważne jest zdrowe odżywianie. Jesteśmy pewni, że nawet niejadek nie oprze się serwowanym przez nas pachnącym potrawom.

Firma Vitalio specjalizuje się w przygotowaniu posiłków dla przedszkoli i szkół z uwzględnieniem diet (bezjajeczna, bezlaktozowa, bezbiałkowa, cukrzycowa, itp.).

Nasza kuchnia wyposażona jest w nowoczesne urządzenia posiadające akceptację służb Sanepid, a wdrożony i bardzo dobrze funkcjonujący HACCP gwarantuje Państwa wychowankom pełnowartościowy, zdrowy i smaczny posiłek.

Posiadamy profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę pracowników. Każdy z nich posiada dużą wiedzę w zakresie żywienia dzieci. Współpracujemy na co dzień z dietetykiem, dlatego też nasze posiłki są zdrowe, smaczne, kolorowe a co najważniejsze zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze wspomagające prawidłowy rozwój dziecka.

Posiłki dostarczane są na czas spełniając przy tym wszytskie standardy i normy.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

 

 

 

Terapia, Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie

Od września 2013 roku na terenie przedszkola działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Celem pracy zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W skład zespołu wchodzą: oligofrenopedagog, dogoterapeuta, logopeda, fizjoterapeuta -rehabilitant. Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością (w szczególności z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa) do korzystania z usług naszego zespołu.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Twojego dziecka na:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny
 • polepszenie stanu zdrowia
 • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności

 

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, każde ma swój czas…
Jeśli jednak COKOLWIEK Cię niepokoi, COKOLWIEK wzbudza Twój lęk, COKOLWIEK
budzi niepewność – zwróć się z tym do specjalistów.

 

Nikt nie zdziwi się
Twojej trosce – to czas aby udać się do lekarza pediatry, do psychologa. Być może
wtedy ktoś Ci powie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
Co to jest? Czy moje dziecko jest inne? Czy jest gorsze? Czy potrzebuje tego?
Dlaczego ma być wspomagane w jakiś sposób?

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchowa 
 • z niepełnosprawnością umysłową 
 • z autyzmem 
 • z zaburzeniami zachowania 
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych 
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie  do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • fizjotarapeuta
 • logopeda
 • oligofrenopedagog
 • dogoterapeuta

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

 • Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
 • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie 
 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola.