Slide1 background sl1

Koncepcja pracy przedszkola

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. )
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  (Dz. U. z 2017 r., poz.356 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611 ze zm.)
 4. Statut Niepublicznego Przedszkola ”Tęczowa Kraina”

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

 

PRACA DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA OPIERA SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTACH:

 1. Statut  Niepublicznego Przedszkola
 2. Podstawa programowa.
 3. Przedszkolny zestaw programów nauczania.
 4. Roczny plan pracy przedszkola.
 5. Plan uroczystości i imprez przedszkolnych.
 6. Plan nadzoru pedagogicznego
 7. Kierunki Polityki oświatowej państwa:
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach placówkach systemu oświaty.
 8. Program wychowawczo-profilaktyczny.

 

Nasze przedszkole

Przedszkole „Tęczowa Kraina” jest placówką niepubliczną. Istnieje od 1 września 2012r.  Mieści się w Dąbrowie Górnicza przy ul. Legionów Polskich 67 i Kazdębie 2a. Organem prowadzącym jest firma Vitalio s.c. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Katowicach..

Przedszkole nasze propaguje ideę integracji oraz indywidualizacji stosowanych oddziaływań zarówno edukacyjnych jak też terapeutycznych. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2.5 roku do 6 lat. Są to dzieci zdrowe,  z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dzieci niepełnosprawne. Pomagamy dzieciom z zaburzeniami zmysłów, mowy, rozwoju psychofizycznego, z dysfunkcjami narządu ruchu, chorobami przewlekłymi, z całościowym zaburzeniem.

Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną  zgodnie z potrzebami dzieci.

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne. W przedszkolu zatrudnionych jest wielu specjalistów - logopeda, rehabilitant, psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, dogoterapeuta, surdopedagog, tyflopedagog zgodnie z potrzebami rozwojowymi każdego dziecka.

Grupy w naszym przedszkolu są mało liczne. W jednym oddziale oprócz nauczyciela wychowawcy pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający proces kształcenia. Placówka czynna jest przez cały rok szkolny od 6.30 do 17.00.

Budynek w którym mieści się przedszkole jest bezpieczny i spełnia wszystkie obowiązujące normy. Posiada dwie dobrze wyposażone sale dydaktyczne do zajęć oraz salę do terapii ruchowej, integracji sensorycznej, logopedycznej  i innych w zależności od potrzeb. Bogate i funkcjonalne wyposażenie sal dydaktycznych, terapeutycznych, placu zabaw, wykorzystanie pomocy dydaktycznych wpływają korzystnie na właściwą realizacje programów nauczania oraz koncepcję pracy przedszkola. Spełniają one również wymogi bezpieczeństwa. Praca dydaktyczno-wychowawcza  planowana jest zgodnie z „Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego”

 

Dzieci niepełnosprawne realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Realizowane są również programy autorskie, wspomagające proces edukacyjno-wychowawczy.

W naszej pracy
korzystamy z szerokiego
wachlarza zajęć terapeutycznych

Zajęcia prowadzone są 
w cyklu podstawowym i dodatkowym.

Mocne strony naszego przedszkola:

 • mało liczne grupy dzieci,
 • akceptacja wszystkich dzieci, uczenie tolerancji,
 • zatrudnienie nauczycieli wspierających proces kształcenia,
 • wykwalifikowana kadra,
 • zapewnienie wsparcia przez nauczycieli specjalistów,
 • indywidualizacja pracy,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • doposażony plac zabaw,
 • rodzinna atmosfera,
 • sprzęt specjalistyczny do zajęć terapeutycznych,
 • kolorowe, przyjazne sale,
 • własna kuchnia,
 • zdrowe, smaczne posiłki,
 • aktywny udział w różnych programach,
 • indywidualizacja pracy z dzieckiem,
 • zaangażowanie w akcje charytatywne,
 • prezentacja umiejętności i talentów dzieci na zewnątrz.

 

Misja przedszkola
(po co jesteśmy i czym się wyróżniamy?)

„Każdy jest tak samo ważny i potrzebny dla innych”

 1. Zapewniamy indywidualny, wszechstronny rozwój dzieciom zdrowym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych uwzględniając ich możliwości rozwojowe i potrzeby.
 2. Wspomagamy dzieci w rozwoju ich umiejętności i zdolności.
 3. Przygotowujemy dzieci do osiągnięcia stanu gotowości szkolnej.
 4. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w przedszkolu.
 5. Kształcimy prawidłowe nawyki higieniczne i zdrowotne.
 6. Kształcimy odpowiednie emocje konieczne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz dojrzałość społeczną potrzebną w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych.
 7. Doradzamy i wspieramy rodzinę w wychowaniu, integrujemy oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego i przedszkola.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Placówka akceptuje każde dziecko, takim jakim ono jest, podmiotowo je traktuje, szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami.     
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 • Nasze dzieci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania sukcesu w edukacji szkolnej, są otwarte na kontakty z innymi ludźmi, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach.
 • Dzieci mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, mają świadomość szanowania ich praw.
 • Kształtujemy postawy akceptowane społecznie, przygotowujemy do przeżywania sukcesu i porażki.
 • Diagnozujemy,  obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, by wspierać go na każdym etapie jego życia, także w sytuacjach trudnych.
 • Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych takich jak prawda, dobro, piękno.
 • Nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą, wspólnie planują działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne oraz pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów.
 • Współpracujemy z rodzicami dzieci pełniących rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.
 • Organizujemy wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
 • Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności. Nauczyciele i specjaliści są innowacyjni i twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju i regionu.
 • Posiadamy dobre warunki lokalowe oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych.
 • Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych.

 

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

 • ciekawy świata,
 • kreatywny,
 • samodzielny,
 • komunikuje się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • przestrzega ustalonych zasad postępowania,
 • empatyczny,
 • okazuje pomoc młodszym, słabszym, niepełnosprawnym,
 • akceptuje odrębność innych,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe strony,
 • potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji,
 • jest otwarty, twórczy, komunikatywny,
 • przygotowany do podjęcia obowiązków w szkole,
 • osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie,
 • zna siebie i swoje możliwości,
 • nie boi się nowych wyzwań,
 • potrafi poprosić o pomoc,
 • zna podstawy języka angielskiego.

 

Współdziałanie z rodzicami

Przedszkole jest miejscem dobrych relacji międzyludzkich, w którym dziecko czerpie radość z zabawy i nauki. Jednak dwa podstawowe środowiska wychowawcze mające decydujący wpływ na wielostronny rozwój młodego pokolenia. To rodzina i przedszkole. Wpływ ten jest tym korzystniejszy, im częściej nauczyciele i rodzice nawiązują ze sobą bliskie kontakty i skłonni są do wzajemnego współdziałania lub współpracy. Współpraca ta może przyczynić się do tworzenia lepszych warunków rozwoju dzieci. A o to przecież chodzi wszystkim zainteresowanym jakością edukacji.

 

Cele:

 • pomoc i wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci,
 • umożliwienie udziału w tworzeniu klimatu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.
 • współdecydowanie o sprawach przedszkola,
 • wyrażania opinii na temat pracy.
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.

 

Zadania/sposób realizacji:

 • Zebrania z rodzicami – poznanie oczekiwań rodziców, zapoznanie z procedurami obowiązującymi w przedszkolu
 • Indywidualne kontakty – rozmowa, wywiad z rodzicami w celu bliższego poznania
 • Zajęcie otwarte dla rodziców, uroczystości i imprezy przedszkolne
 • Wywieszanie na gazetkach informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu (wiadomości, wiersz, piosenka, prace dzieci)
 • Zebrania z rodzicami – przekazanie informacji o wynikach obserwacji, o postępach dzieci
 • Współpraca rodziców odnośnie konsultacji ze specjalistami - logopeda, rehabilitant, psycholog
 • Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa, tablica informacyjna)
 • Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola (ankiety grupowe, ewaluacja wewnętrzna, kontakty indywidualne)

 

Współpraca ze środowiskiem

Współdziałanie nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego jest ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

Cele główne:
 • integracja ze środowiskiem lokalnym,
 • kształtowanie poczucie własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej,
 • kształtowanie u dzieci chęci poznawania świata.
Współpracujemy z:
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.
 • Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej.
 • Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

 

Promocja przedszkola

Podejmujemy działania promocyjne w celu informowania szerszej społeczności o dobrych praktykach stosowanych w naszym przedszkolu w celu ich upowszechniania i popularyzowania.

Podejmujemy działania promocyjne:

 • upowszechnianie informacji w przedszkolu – tablice informacyjne, ogłoszenia, informacje, prace dzieci, foldery informacyjne,
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola.
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.
 • organizacja uroczystości i udział w nich rodzin dzieci i innych zaproszonych gości,
 • prowadzenie strony internetowej placówki i ciągła jej aktualizacja.
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Priorytety pracy przedszkola

 • Tworzenie warunków do realizacji nowej podstawy programowej.
 • Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.
 • Wspieranie indywidualnego rozwoju.
 • Dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalny.
 • Organizowanie aktywności dziecka w zakresie nabywania samodzielności, szczególnie w wykonywaniu czynności samoobsługowych.
 • Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań.

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA: ( na lata 2017-2022)

 1. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej i idei edukacji włączającej.
 2. Ciągłe zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, zgodnie z potrzebami.
 3. Szczególna troska o rozwój ruchowy dziecka.
 4. Obejmowanie opieką coraz większej liczby dzieci niepełnosprawnych,
 5. Wzmacnianie działań wspomagania dzieci i rodziców w celu poprawienia skuteczności oddziaływań oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

PLANOWANE DZIAŁANIA

 W ZAKRESIE BAZY:

 • doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne,
 • ciągła dbałość o estetykę i funkcjonalność pomieszczeń,

W ZAKRESIE POTRZEB DZIECI I RODZICÓW:

 • organizowanie cyklicznych spotkań dla rodziców z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach dzieci,
 • uczestniczenie w procesie planowania działań i ich realizacji,
 • otrzymywanie od specjalistów wskazania do pracy z dzieckiem w domu,
 • stwarzanie okazji do większego udziału rodziców w życiu przedszkola – zajęcia otwarte, uroczystości, udział w wycieczkach, spotkania ze specjalistami,
 • wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • pozyskiwanie opinii na temat pracy przedszkola w różnych obszarach w celu poznania oczekiwań a przez to poprawę jakości pracy przedszkola,
 • wspieranie rodziców przez specjalistów pracujących z dzieckiem – psychologa, pedagoga i innych.

W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

 • wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego – samokształcenie, poszukiwanie innowacyjnych, twórczych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspieranie w pracy przez dyrektora przedszkola,
 • motywowanie do ponoszenia swoich kwalifikacji głównych i zdobywania dodatkowych,
 • motywowanie do bogacenia warsztatu swojej pracy i wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I PROMOCJĄ PRZEDSZKOLA:

 • rozwijanie współpracy z innymi przedszkolami,
 • promowanie w środowisku pracy i osiągnięć dzieci naszego przedszkola,
 • rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami kulturotwórczymi na terenie miasta,
 • zwiększanie udziału w konkursach i imprezach o szerszym zasięgu terytorialnym.

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Sprawdzanie zgodności działań z przyjętymi planami.
 2. Ocena realizacji zadań zaplanowanych do realizacji na określony czas.
 3. Aktualizowanie koncepcji pracy w celu dostosowania do aktualnych przepisów prawa oświatowego.
 4. Modyfikacja koncepcji w zależności od potrzeb.