Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

jest skierowana do dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Obejmuje specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych

Terapia pedagogiczna - efekty i cele

Prowadzone zajęcia stwarzają dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwość wyrównania braków. Metody terapii pedagogicznej mają na celu:

  • stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, stymulowanie jego rozwoju,
  • niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych,
  • eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych, emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
  • ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym,
  • wygaszanie negatywnych objawów zachowania,
  • kształtowanie prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy,
  • wzmacnianie pozytywne dziecka - podwyższanie samooceny i motywacji do nauki i działania,
  • stymulowanie rozwoju dziecka: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego,
  • wyrównywanie szans rówieśniczych.

Terapia pedagogiczna polega na sukcesywnym stopniowaniu trudności w nauce, czyli przechodzeniu od ćwiczeń łatwiejszych do trudniejszych. Korekcja zaburzeń polega na pracy nad funkcjami najgłębiej zaburzonymi oraz najsłabiej opanowanymi umiejętnościami. Nie mniej ważne jest, by łączyć ćwiczenia funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych. Terapia pedagogiczna powinna być połączona z działaniami psychoterapeutycznymi.

(źródło Internet)