Zakup i dostawa zużywalnych pomocy dydaktycznych w formie artykułów plastycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych

Dabrowa Górnicza, dn.16.09.2022r

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

 

 1. ZAMAWIAJĄCY
  VITALIO S.C
  Jolanta Muc, Arkadiusz Muc
  Legionów Polskich 67
  41-310 Dąbrowa Górnicza
  NIP 6292465021
   
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zużywalnych pomocy dydaktycznych w formie artykułów plastycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych w 2 przedszkolach w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu pn. "Tęczowa kraina Twojego dziecka 2", nr umowy WND-RPSL.11.01.03-24-00EF/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.
  2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
  3. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:
   1. Zamawiane materiały dydaktyczne;
   2. koszty dostawy.
  4. Miejsce dostawy:
   1. Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej, ul. Kazdębie 2a, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
   2. Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 67, 42-530 Dąbrowa Górnicza.
  5. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu i być dopuszczone do stosowania w placówkach dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  6. Proponowane produkty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa, jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i dopuszczone do obrotu handlowego.
  7. Zamawiający ma prawo zażądać powyższych dokumentów przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze najlepszej oferty.

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia: do 10 października 2022 r.

 4. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
  Oferta powinna być:
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu osoby przygotowującej ofertę,
  • cenę netto i brutto sumaryczną za całość zamówienia.

 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jolamuc@interia.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Legionów Polskich 67, 41-310 Dąbrowa Górnicza do dnia 23.09.2022r do godz 17.00.
  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.09.2022r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany wszystkim oferentom.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.teczowa-kraina-dg.pl

 6. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1 - Cena 100%

 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

 8. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela:
  Jolanta Muc
  tel. 507 439 931
  email: jolamuc@interia.pl

 9. ZAŁĄCZNIKI
  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz oferty