Dogoteriapia 1/10/2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2021
na prowadzenie zajęć z DOGOTERAPII w
2 Niepublicznych Przedszkolach TĘCZOWA KRAINA w Dąbrowie Górniczej

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY
  VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc
  Legionów Polskich 67
  41-310 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292465021, REGON: 242984948
  Osoba reprezentująca: Jolanta Muc – wspólnik

 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć z dogoterapii dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej w dwóch oddziałach przy ul. Legionów Polskich 67 i przy ul. Kazdębie 2a w ramach projektu „Tęczowa kraina Twojego dziecka 2”, nr umowy UDA-RPSL.11.01.03-24-00EF/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.
  2. Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zawiera się pomiędzy 20 tys. PLN a 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
  4. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:
   1. przeprowadzenie zajęć dodatkowych w dwóch oddziałach przedszkola;
   2. koszty dostarczenia, pobytu i opieki nad psem.
  5. Oferent musi dysponować personelem posiadającym następujące kwalifikacje:
   1. Terapeuci: certyfikatem ukończenia kursu dogoterapii potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu dogoterapii - oryginały lub kserokopie dyplomów oraz certyfikatów
   2. dysponować co najmniej jednym psem terapeutycznym oraz aktualnymi badaniami pozwalającymi na pracę z dziećmi w wieku przedszkolny - oryginały lub kserokopie certyfikatów i zaświadczeń.
 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji usługi: od 1 grudnia 2021r do 30 listopada 2022 r.

 4. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
   Oferta powinna:
   • posiadać datę sporządzenia,
   • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
   • imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu osoby przygotowującej ofertę
   • cenę netto i brutto za 1 godz. zajęć oraz cenę sumaryczną za całość zamówienia
  2. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu i psa.

 5. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jolamuc@interia.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Legionów Polskich 67, 41-310 Dąbrowa Górnicza do dnia 29.10.2021r do godz. 17.00.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana do 10.11.2021r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany wszystkim oferentom.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.teczowa-kraina-dg.pl

 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

 7. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela:
  Jolanta Muc
  tel. 507 439 931
  email: jolamuc@interia.pl

 8. ZAŁĄCZNIKI
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.