Zasady organizacji nauczania w czasie zawieszenia zajęć

Zasady organizacji nauczania w czasie zawieszenia zajęć

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 02.09.2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad organizacji nauczania w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu

 

§ 1 

Niniejszy dokument ustala organizację pracy przedszkola w odniesieniu do obowiązujących wytycznych GIS, MZ, MEN, związanych z zasadami nauczania zdalnego w czasie zawieszenia zajęć w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w Dąbrowie Górniczej.

 

§ 2

Organizacja zdalnego nauczania:

 1. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej przedszkola, Facebook‘a, portali społecznościowych, meilingu, gdzie nauczyciele będą zamieszczać zadania do wykonania przez dzieci.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie się odbywało z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
 3. Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie dzieci i ich rodziców przekazywanymi do realizacji zadaniami przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających, specjalistów czy instruktorów zajęć dodatkowych oraz nadmierne obciążanie pracami przed komputerem.
 4. Zalecane jest podawanie dzieciom zadań edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zadań dodatkowych dla chętnych.
 5. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólna zabawa na podwórku,
 6. Zajęcia online oraz godziny konsultacji z rodzicami ewentualnie z dziećmi dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli. Brak pracy w godzinach ponadwymiarowych.
 7. Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, nauczyciele – rewalidatorzy, prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze lub inne zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym są dostępni dla rodziców i dzieci w godz. swojej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Rodzice informowani są o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji przez dziecko w domu.
 9. Nauczyciele logopedzi prowadzą terapię logopedyczną poprzez podawanie zadań logopedycznych do wykonania w domu.
 10. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, logopedyczne) oraz zajęcia rewalidacyjne nie wymuszają aktywności dziecka i rodzica, a jedynie zachęcają do podejmowania dodatkowych zadań dla osiągnięcia zaplanowanych celów
 11. Nauczyciele wskazują możliwość, poprzez umieszczenie linków, korzystania z dostępnych w Internecie bezpłatnych narzędzi i materiałów edukacyjnych,
 12. Zadania przesyłane są do wszystkich rodziców w jednakowy sposób – mail przedszkolny, sms,
 13. Nauczyciel dostosowuje metody monitorowania i sprawdzania wiadomości dzieci do bieżącej sytuacji – ogłasza konkursy, prosi o zdjęcia wytworów
 14. Propozycje zajęć ruchowych mają charakter ćwiczeniowy.
 15. W korespondencji do rodzica zawsze umieszczona jest informacja o sposobie kontaktu w przypadku pojawienia się trudności
 16. Do kontaktów z rodzicami używane są narzędzia, które spełniają zasad ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.09.2020 r.