Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu

Do 8:45 
Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami

8:45 - 9:00
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9:009:30 Śniadanie 

9:30 –11:45 
Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, gry i zabawy ruchowe.
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne

11:45 – 12:00 
Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne

12:00 – 12:30 Obiad

12:30 – 12:45 
Czynności higieniczno-porządkowe, mycie zębów

12:45 – 13:15 
Odpoczynek poobiedni, ‘Głośne czytanie”, słuchanie muzyki,

13:15 -14:00 
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, artykulacyjne, oddechowe itp., ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie

14:00 – 14:15 
Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku

14:15 – 14:30 Podwieczorek

14:30 –17:00 
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci