Grupa Motylki / Olkusz ul. Dąbrowskiego 11

Grupa Motylki / Olkusz ul. Dąbrowskiego 11

Poznajemy przedszkole

 • potrafimy przedstawić się imieniem
 • uczymy się imion nowych koleżanek i kolegów z grupy
 • poznajemy rozkład sali i pomieszczeń przedszkolnych
 • rozpoznajemy swój znaczek w różnych miejscach

W naszej sali

 • zapoznajemy się z wyposażeniem sali przedszkolnej
 • uczymy się siadać w kole i ustawiać w pary
 • sprzątamy zabawki, którymi się bawimy i odkładamy je na swoje miejsce
 • rozwijamy umiejętność uprzejmego zachowania się i stosowania zwrotów grzecznościowych w każdej sytuacji

Jestem bezpieczny

 • poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
 • zapoznajemy się z zasadami funkcjonowania w grupie zawartymi w kodeksie przedszkolaka
 • próbujemy nauczyć się słów piosenki i odtworzyć ją ruchem
 • utrwalamy wiedzę na temat bezpiecznego i kulturalnego zachowania na placu zabaw

Wspominamy wakacje

 • poznajemy instrument grzechotkę
 • klasyfikujemy przedmioty ze względu na przeznaczenie
 • utrwalamy wiedzę na temat nazw części garderoby
 • próbujemy rozwiązywać zagadki słowne

W tym miesiącu poznajemy zabawy:

 • „Powitajmy się, ręce podajmy” – zabawa integracyjna.
 • „Mam serduszko przyjacielskie...” – zabawa w kole ze śpiewem.
 • „Do przedszkola idzie Zdziś” – masaż z rymowanką

CODZIENNIE PRZEZ 20 MIN. CZYTAMY:

Jan Brzechwa: „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci”

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

W przedszkolu:

 • rozwijanie aktywności dziecka w różnych formach i obszarach,
 • doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych,
 • rozwijanie sprawności motoryki małej,
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji,
 • przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania w przedszkolu,
 • współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy,
 • wprowadzenie pojęcia dobre maniery jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich,
 • wskazywanie przejawów dobrych manier,
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na nie,
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni.

Nasze przedszkole:

 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu,
 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych,
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach,
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo,
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola,
 • poznanie zasady oznaczania strony prawej i lewej u innej osoby,
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy.

Jestem bezpieczny:

 • rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka),
 • rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości (prawa i obowiązki przedszkolaka),
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco,
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej,
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych z użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro),
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów,
 • wprowadzanie pojęcia odwagi rozumianego jako przeciwstawianie się złu,
 • Zabawy z literką O.o.

Pomocna dłoń:

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność),
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym),
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie,
 • zabawy z literką A, a
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”
 • wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów,
 • rozwijanie słownika czynnego dzieci- poszerzenie znaczenia pojęcia odwaga,
 • podejmowanie prób jako przezwyciężenia nieśmiałości w sytuacji zabawy.